Veelgestelde vragen

Algemeen

De BOX 3 CHECK doet een check op de pdf van de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2021. Maar aan welke eisen moet de aangifte voldoen wil de BOX 3 CHECK die aangifte verwerken?
Ten eerste moet het gaan om een origineel, niet bewerkte pdf van de Belastingdienst. Dus geen eigen gemaakte (opgeslagen) pdf. Je downloadt de originele pdf via de online omgeving van de Belastingdienst, ‘Mijn Belastingdienst’.
Ten tweede moet het gaat om een aangifte-pdf voor het jaar 2021. We hebben op dit moment de BOX 3 CHECK alleen nog maar geschikt om voor het jaar 2021 de juiste berekeningen en optimalisatie te doen.
Ten derde dient het te gaan om een aangifte van fiscaal partners, met box 3 vermogen. Daarbij heb je er als fiscaal partners voor gekozen gezamenlijk aangifte te doen. Dat is trouwens sowieso altijd aan te raden, het levert namelijk geen enkel voordeel op om NIET samen aangifte te doen.
En ten vierde, de aangifte moet wel tot het eind ingevuld zijn. Anders krijgt je de melding dat het bestand onvoldoende gegevens bevat. Het pdf van de belastingdienst moet wel ook de aangifte (ingevulde gegevens) bevatten en niet alleen de berekeningen van de aanslag. Voor het gebruik van de BOX 3 CHECK heb je dus je volledige aangifte nodig, anders kan het programma je aangifte niet ‘lezen’. Krijg je dus een melding dat de aangifte onvolledig of niet juist is, check dan zelf even of het wel gaat om de originele aangifte van de Belastingdienst en of de inhoud wel de hele aangifte is.

Op zich is het niet nodig dat de aangifte als verzonden is. Maar het verdient wel de voorkeur, omdat we dan zeker weten dat dat de gegevens zijn die naar de Belastingdienst verzonden zijn. En als de BOX 3 CHECK met een verbetering van (de optimalisatie in) je aangifte komt, dan kun je altijd een verbeterde aangifte inzenden.

Ja. Wij vragen een bijdrage voor het gebruik van de BOX 3 CHECK. De bijdrage is € 25. De reden dat wij een bijdrage vragen is dat de Bond voor Belastingbetalers zoveel mogelijk belastingplichtigen wil helpen om zekerheid te krijgen over hun belastingaangifte. De BOX 3 CHECK is hiervoor een belangrijk instrument. Het ontwikkelen en onderhouden van de BOX 3 CHECK is niet gratis. Vandaar dat wij een bijdrage vragen van de gebruiker.

Terechte vraag. We gebruiken de gegevens uit je aangifte uiteraard om een controle op de aangifte en de daarin vermelde optimalisatie van de verdeelposten te doen. Daarmee geven we aan of je optimaal verdeeld hebt of dat je wellicht belasting kunt besparen. En nee, we delen geen gegevens met derden. Veel meer informatie over het gebruik van uw gegevens vind je in het privacybeleid op onze website (https://www.box3check.nl/privacybeleid/).

De BOX 3 CHECK is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers. Net zo als de algemene check voor de jaarlijkste aangifte, die je vindt op www.aangiftecheck.nl. Je vindt meer informatie over en contactgegevens van de Bond op onze website www.bondvoorbelastingbetalers.nl. Heb je vragen, opmerkingen of zie bijv. in het rapport gegevens die onjuist zijn, stuur ons dan een e-mail aan info@aangiftecheck.nl. Wij geven buiten de BOX 3 CHECK en Aangiftecheck om geen persoonlijk belastingadvies; daarvoor verwijzen wij je graag naar een van de vele deskundige belastingadviseurs in ons land.

Heb je in het voorjaar van dit jaar de Aangiftecheck van de Bond gebruikt voor je aangifte Inkomstenbelasting 2021? Dan is daarbij ook aandacht besteed aan de verdeling tussen fiscaal partners. En waar mogelijk is een voordeliger verdeling geconstateerd. Maar in de in het voorjaar 2022 verzonden aangifte 2021 is uitgegaan van de oude berekeningen voor het box 3-inkomen 2021. En daar is dan voor de verdeling ook bij aangesloten.

Door de ‘hersteloperatie box 3’ wordt nu je gezamenlijke box 3-inkomen 2021 waarschijnlijk een stuk lager. En dus kan daardoor ook de destijds gekozen verdeling niet meer optimaal zijn. Dus ja, het is zeker zinvol om te kijken of de destijds gekozen verdeling nu met het lagere box 3-inkomen nog wel optimaal is.

Meer informatie over onze Aangiftecheck vind je op www.aangiftecheck.nl.

Belastingaanslag

De Belastingdienst legt in het algemeen enkele weken na het indienen van de belastingaangifte de aanslag op. Soms is dat een voorlopige aanslag, maar in veel gevallen zal het ook een definitieve aanslag zijn. Voor meer informatie over het proces rondom de aangifte en de aanslag kun je contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800-0543 gratis).

Als je bezwaar wilt maken tegen de aanslag, bijv. omdat de BOX 3 CHECK een betere verdeling van de verdeelposten constateert, dan kun je dat op de volgende manieren doen:

    1. Je kunt via ‘Mijn Belastingdienst’ de aangifte van jou en je fiscaal partner aanpassen en dan opnieuw verzenden. Als je binnen de bezwaartermijn van 6 weken bent, dan zal de Belastingdienst de nieuwe aangiften als bezwaarschrift in behandeling nemen.
    2.  Je kunt schriftelijk in bezwaar gaan tegen de opgelegde aanslag(en).

Meer informatie over bezwaarschriften vind je HIER op de website van de Belastingdienst.

Helaas is dat niet mogelijk. De Bond voor Belastingbetalers heeft de ambitie om zoveel mogelijke belastingbetalers te ondersteunen bij het controleren van hun aangifte inkomstenbelasting. Helaas beschikken wij niet over de capaciteit en kennis om individuele belastingplichtigen te helpen met het maken van bezwaar tegen hun belastingaanslagen.

Heb je vragen over de aanslag? Is de reden van afwijking van de aangifte je niet duidelijk? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon (0800 – 0543 (gratis)). De medewerkers van de Belastingtelefoon kunnen je uitleggen wat er aan de hand is. Ze informeren je ook over de mogelijkheid van bezwaar tegen de aanslag.

Voor deskundige help zijn er in Nederland ook professionele belastingadviseurs beschikbaar. Daarvoor kun je kijken op websites als https://rb.nlhttps://noab.nl of https://www.nob.net.

Hersteloperatie box 3

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het (oude) forfaitaire stelstel van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel waarvoor geen toereikende rechtvaardiging is aan te wijzen. De Hoge Raad bood in die casus rechtsherstel door aan te sluiten bij de gerealiseerde rendementen. Naar aanleiding van het arrest biedt het kabinet rechtsherstel aan diverse doelgroepen. Het kabinet is voornemens om de box 3-heffing de komende jaren ook conform dit rechtsherstel uit te voeren. Het rechtsherstel in box 3 is inmiddels in gang gezet. Dit gebeurt volgens de forfaitaire spaarvariant.

In het oude stelsel werd voor de berekening van het inkomen uit box 3 een forfaitaire vermogensmix gehanteerd. Daarin werd ervan uitgegaan dat belastingplichtigen een mix aan spaargeld en beleggingen hadden, ook als zij uitsluitend spaargeld hadden. Bij die vermogensmix werd vervolgens met forfaitaire rendementspercentages het inkomen in box 3 berekend.
Bij de nieuwe berekening van het inkomen in box 3 wordt uitgegaan van het werkelijk aangehouden spaargeld, beleggingen en schulden. Hierdoor sluit de nieuwe berekening beter aan bij het werkelijk behaalde rendement. Belastingplichtigen met uitsluitend spaargeld krijgen hierdoor (vrijwel) de gehele box 3-heffing terug, omdat het rendement op spaargeld de afgelopen jaren vrijwel nihil was.

Als je in je aangifte 2021 een box 3-inkomen hebt, dan krijg je tussen 22 augustus en 31 december 2022 een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Hierin is het box 3-herstel verwerkt.<br.
Als de nieuwe methode gunstiger is voor je, kan het voordeliger zijn om een andere verdeling met je fiscaal partner te maken. Bovendien kan het voordeel opleveren voor de aftrek van de specifieke zorgkosten en giften.
Meer informatie vind je HIER.

Er is online veel informatie beschikbaar over box 3, de procedures en het rechtsherstel. Kijk bijvoorbeeld op:

of

Problemen

Dat is vervelend. Het kan zijn dat de bestandsvorm (nog) niet wordt herkend door het programma. Het programma herkent alleen een pdf-bestand dat is gegenereerd vanuit een volledige aangifte die is gedaan via de website van de Belastingdienst. Is dit niet het geval, dan krijg je sowieso een foutmelding. Wij blijven de website continu updaten en verbeteren, zodat het wellicht op een later tijdstip wel lukt. Probeer het eens. Blijft het mislukken? Je mag de pdf van je aangifte ook naar ons mailen via info@aangiftecheck.nl. Dan kijken onze technische mensen waar er eventueel een fout zit. En uiteraard houden we dan contact met je.

Vervelend dat er iets fout gaat. Uit reacties van klanten merken we dat dit veroorzaakt kan worden door de browser (internetprogramma) wat op de computer staat. De BOX 3 CHECK werkt in principe met alle moderne browsers (Microsoft Edge, Chrome, Safari, Firefox). Het kan echter zijn dat op je computer een oudere versie staat van een browser. Je kunt dan of een nieuwere versie installeren of probeer het eens met een andere browser. Wij blijven uiteraard de website continu updaten en verbeteren. Blijft het een probleem en het lukt het niet? Je kunt de pdf van de aangifte ook naar ons mailen via info@aangiftecheck.nl. Dan kijken onze technische mensen wat er aan de hand is. En we houden je dan uiteraard op de hoogte!

Optimaliseer je belastingaangifte